PRYWATNOŚĆ / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / RODO


Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Aleksandra Raab-Hoehn prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Folwark Osiedle Botanica Aleksandra Raab Hoehn , Skarbimierzyce 1 , 72-002 Dołuje , gmina Dobra, pow. policki , NIP: 852-000-49-42 , e-mail: skarbimierz@hotmail.com

2. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o umowę i zgody osób których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, h RODO.

3. Przetwarzanie danych osobowych w ramach warunków rezerwacji odbywać się będzie ponadto w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności
a) Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) zwanej dalej „UODO”, wraz z aktami wykonawczymi,
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO“, począwszy od dnia wejścia RODO w życie,
c) Zaleceń lub wytycznych wydawanych przez uprawnione do tego organy administracji publicznej oraz branżowych kodeksów postępowania w zakresie ochrony danych mających zastosowanie do podmiotów prowadzących działalność obejmującą przedmiot umowy,
d) Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady, ustawodawstwa krajowego oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, jakie wejdą w życie po udostępnieniu danych.

4. Uzyskane dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby/ wynikające z przepisów prawa pracy i ustaw towarzyszących */. Zawierania umowy rezerwacyjnej i/lub przedwstępnej umowy sprzedaży, umowy przyrzeczonej ,jak ewentualnie na potrzeby potwierdzania rozliczeń finansowych zawarcia i realizacji umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej, przyrzeczonej w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej w tym w celu realizowania roszczeń z powyższych umów wynikających, dokonywania rozliczeń w tym z zakresie przepisów prawa podatkowego, przekazywania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby danych podmiotom świadczącym obsługę księgową i prawną, celem zgłaszania roszczeń w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym ewentualnie w ramach procedur kontrolnych przez organy administracji podatkowej a ponadto celem dokonywania po zawarciu umowy przyrzeczonej czynności zarządcy nieruchomości i jedynie przez okres niezbędny . Dane osobowe reprezentantów i osób wskazanych do kontaktu są przetwarzane wyłącznie w celu ich identyfikacji i kontaktu.

5. Osoba ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Osoba wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych zawartych dla potrzeb niezbędnych do jej realizacji, w tym służbom księgowym, prawnym i w ewentualnym postępowaniu sadowym i egzekucyjnym a także do banku finansującego realizację inwestycji – o ile zajdzie taka potrzeba.

8. Administrator przetwarza dane osobowe wrażliwe (szczególnych kategorii) oraz dane osobowe niewrażliwe (zwykłe) w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

9.Dane osobowe pozyskane są od pracowników, klientów i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami, jak również po wyczerpaniu celu dla jakiego wyrażono zgodę na przetwarzanie danych. W przypadku nagrań rozmów telefonicznych dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca.

11. Osoba udostępniająca dane posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO, wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.

12. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, osoba udostępniająca dane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne bądź obligatoryjne, w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji celu przetwarzania.

14. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

15. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Folwark Botanica
Skarbimierzyce 1
72-002 Dołuje